Algemene voorwaarden voor kinesiologische begeleiding:Voorwaarden kinesiologie

 • De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt (ouders en kind/adolescent) en gebaseerd op de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt
 • De kinesioloog werkt met de spiertest om blokkades ervaarbaar te maken. De spiertest is niet geschikt om een diagnose te stellen of een medische diagnose te vervangen.
 • Kinesiologie kan nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan.
 • De kinesioloog adviseert nooit met medicijnen te stoppen of deze door andere substanties te vervangen.
 • De kinesioloog kan om een bewustwording proces te steunen, adviezen geven. Het is de vrije beslissing van de cliënt om een advies van de kinesioloog op te volgen.
 • De kinesioloog kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de kinesiologische begeleiding. Alleen voor de handelingen die hij tijdens de sessie verricht en of hij volgens begeleidingovereenkomst werkt.

Vertrouwelijkheid van de consulten

 • De kinesioloog is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De kinesioloog stelt de belangen van de cliënt centraal in de begeleiding.
 • De kinesioloog zal alleen begeleiding geven bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene).
  Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De kinesioloog die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke begeleidingovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben.
 • De kinesioloog verplicht zich informatie betreffende de begeleiding te verstrekken aan de ouders in alle fasen van de begeleiding.
 • De ouders verplichten zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de kinesioloog te verstrekken.
 • De kinesioloog houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere behandelaars) overhandigd of medegedeeld.
 • De kinesioloog verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- kinesioloog, een arts of andere therapeut, indien de begeleiding niet geëigend en/of toereikend is.

Afspraken / consulten

 • Een consult duurt ca. 1 uur
 • De begeleiding is opgebouwd uit één of een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.
 • De kinesioloog en het cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding begeleider – cliënt.
 • De begeleiding heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, of gespecificeerd.
 • Na iedere sessie wordt in overleg besloten of de begeleiding een vervolg zal krijgen.
 • De kosten van elk consult staan op de site www.de-verbeelding.org.
 • Betalingswijze van de consulten is (per bank of contant).
 • Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht op antwoordapparaat, e-mail of telefonisch) anders wordt het volledige consult in rekening gebracht.
 • Klachten over de begeleiding worden altijd eerst met de kinesioloog besproken. Komen kinesioloog en cliënt er niet uit dan kan men zich tot de klachten kommissie wenden via het NIBIG onder WKKGZ
 • De kinesioloog is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt .
 • De kinesioloog is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

Bijzondere bepalingen

Verhindering begeleider: Als de begeleider door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten of sessie uit te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega-kinesioloog in haar/zijn plaats in te schakelen die de begeleiding overneemt.

In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk of momdeling aan de begeleider kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de kinesioloog.

Beëindiging begeleiding: Beëindiging van de begeleiding kan te allen tijde met wederzijds goed vinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.

H.J. Visser, Kinesioloog
www.de-verbeelding.org
info@de-verbeelding.org
06 42501363
NIBIG 273093